कापी राईट आरू पता

ई सायटीन बानाकतानेर दुरवा पाटेन चान्कदीतान मान्दा

ई साईट तो आवूर जानकारी लागोड karenapucdhurwapata.in@gmail.com ती लिकूर।

नाती चूचना वेनपीकपाकोड जाम्मा इसाूल तो कापी राईट दुरवा पाटेन चान्कदीतान मान्दा पात्तेड नाड।