पोटतेल चेन 

इना इमूंग दुरवा डाग्गेलीन वेनूंग एर्रा।

इमूंग ई डाग्गेलीन पोड़ू पावोड किड़ी चेपाकपूर। 

आगे चेन