दुरवा डाग्गेल

इना दुरवा  पाटेत कागेतूलीन पोडू एर्रा।

आगे चेन