मापोरबून डाग्गा

ईसू मापोरबून डाग्गा

-

 • 2:07:53

  ईसू मापोरबून डाग्गा - पूरा विडीयो

 • 8:08

  1 उपजात

 • 3:42

  2 ईसू मापोरबू जेनोम एर्रानो

 • 2:15

  3 ईसून पाप वादेक

 • 3:47

  4 ईसू एऊनेन केय तीग बपतीसमा एतानो

 • 2:22

  5 चेयतान ईसून पोरकूरानो

 • 3:07

  6 मापोरबून कागे ती लीकूरानो पूरा एर्रानो

 • 1:02

  7 परीसी आरू चारी पातरानेडीन चोमजाकतान डाग्गा

 • 2:01

  8 मीनूलीन पोरले चुमरानो

 • 2:14

  9 चाय्यी मेन्डान मालीन जियोम पाडतीकतानो

 • 3:10

  10 चेलालेरीन आचूरानो

 • 1:02

  11 आसतीर तो पाटेल

 • 3:38

  12 कोप्पे ती मेरचीकतानो

 • 0:19

  13 पाटेन वेन्नी किली मानूरानो

 • 2:56

  14 पापी आयालूग माप टोन्डोतो

 • 0:43

  15 आयाच पारना चेलाचील

 • 1:56

  16 जेल ओलेक ती एऊना

 • 2:18

  17 वीतूरान मांजेन डाग्गा

 • 0:55

  18 दिया इसाब तो डाग्गा

 • 1:58

  19 ईसू एलकीर आटरानोन आटकाकतानो

 • 2:16

  20 बूत डुमा चुम्मी मेन्डानेडीन उजराकतानो

 • 2:29

  21 पाँच आजार माईंड चिन्डीन तित्तीकतानो

 • 1:23

  22 पतरस ईसून मसीयाल एन्डानो

 • 1:45

  23 ईसून मुरीत बादलूरानो

 • 2:15

  24 ईसु बूत डुमा चुम्मी मेन्डान चेपालीन उजराकतानो

 • 0:57

  25 मापोरबून परारतना

 • 2:23

  26 बिन्ती जोड़रान आरू बिसवातीन बीतेर ती मेरचीकतानो

 • 0:54

  27 आवूर लोगीन पापदेरोम ती बीड़ाकतानेर गेरा बेटूरार

 • 0:28

  28 मापोरबू आंगरूरानो आरू राई पिटका

 • 0:29

  29 ईसू पापीकूल चेंगे बीड़रानो

 • 1:57

  30 पाबूरान चिरीक उजराकतानो

 • 1:38

  31 रेच्चाल समरीतेडीन चोमजाकतान डाग्गा

 • 1:44

  32 बरतीमेयूसीन उजराकतानो

 • 2:21

  33 ईसू आरू जक्काई

 • 0:42

  34 ईसू आपला चाय्यरानोन आरू जियोम पाडरानोन मुन्नीकी पोकरानो

 • 1:10

  35 ईसु कोसीन आकाट एरूसालेम ती तान्दानो-

 • 1:00

  36 ईसू एूसालेमूग आड़रानो

 • 1:51

  37 ईसू पोयसेल उलटाकतानेरीन वालीकतानो

 • 0:45

  38 केटाल बेंट चोत्तीकतानो

 • 0:59

  39 आन्ना ईसून जाच आडूरानो

 • 1:50

  40 आंगूर वाडेत डाग्गा

 • 0:58

  41 केसर कोसूग पोटी चीयरानो

 • 2:55

  42 चेरा चेरीत पोरबू बोजी

 • 2:29

  43 पोडीत बाकरे ती मेरचीकतानो

 • 4:22

  44 ईसून चुम्मीकतानो

 • 2:23

  45 पतरस ईसून दोदूरानो

 • 1:58

  46 ईसून मोचका पाटा पोकरानो

 • 1:43

  47 ईसून पिलातूसीन मुन्देल उयरानो

 • 1:24

  48 ईसून एरोदेस कोसीन मुन्देल उयरानो

 • 2:56

  49 ईसून आनकीक बेटाकतानो

 • 3:34

  50 ईसू कुरूस पारेन काञूरानो

 • 2:49

  51 ईसून कुरूस पारे ती आनकीकतानो

 • 0:56

  52 पालटेनकूल ईसून गान्डेलीन पायीकतानो

 • 1:06

  53 कुरूस पारे ती ऊटीक मेन्डान लीका

 • 1:39

  54 कुरूस ती कोट्टीक एर्रान डोंग्गालेर

 • 1:45

  55 ईसू चाय्यरानो

 • 2:00

  56 ईसून माटी चियरानो

 • 1:28

  57 मोडतेल सरग दूतकूल

 • 1:22

  58 मोट मेला एञ्ञो

 • 1:55

  59 ईसू जियोम पाड्डी किली देका पाडरानो

 • 1:15

  60 जाम्मेग ले मुकीयाट तियारनी आरू ईसू पोडी एतीक एर्रानो

 • 5:40

  61 वेन्दान लोग आपला मेन्न ती ईसूग पाड चियू ओरीन नीवतूरानो

इमूंग मापोरून बीतेर ती आगे पोड़ू मेन्न लागोड इना चेपाकपूर।

आगे चेन

बाटू

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.