मापोरबून डाग्गा

ईसू मापोरबून डाग्गा

-

इमूंग मापोरून बीतेर ती आगे पोड़ू मेन्न लागोड इना चेपाकपूर।

आगे चेन